Absolutorium i egzamin dyplomowy

Warunki uzyskania absolutorium

 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie zawsze Studenci pamiętają o wszystkich elementach formalnych związanych z uzyskiwanym absolutorium. W związku z tym przypominamy o kilku istotnych sprawach, których należy dopilnować, aby uniknąć na koniec stresujących sytuacji:

 1. Absolutorium mogą uzyskać Studenci, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie przedmioty i egzaminy, w tym również szkolenie biblioteczne i BHP.

 2. Po ostatnim semestrze nie ma sesji poprawkowej.
  Gotową pracę dyplomową należy złożyć do:
  – 31 stycznia (studia stacjonarne I st., studia niestacjonarne II st.)
  – 30 czerwca (studia stacjonarne II st., studia niestacjonarne I st.)

 3. Kolejny element to w pełni uregulowane płatności (żadnych zaległych opłat względem SGGW np.: za powtarzanie przedmiotu, semestru, za wydanie duplikatu legitymacji itd.).

 4. Uwaga: Studenci, którzy nie uzyskali absolutorium (w wyżej wymienionych terminach) muszą złożyć do Prodziekana podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu uzyskania absolutorium.

 

Złożenie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 30 czerwca na studiach kończących się semestrem letnim lub do 31 stycznia na studiach kończących się semestrem zimowym. Prace dyplomowe – magisterskie i inżynierskie są sprawdzane w systemie antyplagiatowym (JSA) przez Promotora. Regulamin JSA jest zamieszczony na stronie WTD. (Zarządzeniem nr 3 Rektora SGGW z dn. 19. stycznia 2022 r. wprowadzony został nowy Regulamin Antyplagiatowy. Jest on dostępny (załącznik).

 

Do Dziekanatu składa się następujący komplet dokumentów:

 • podanie o wyznaczenie terminu obrony (załącznik)
 • 4 egzemplarze pracy dyplomowej – w tym 2 egzemplarze w trwałej oprawie i 2 egzemplarze w oprawie dowolnej – z dołączoną wersją elektroniczną pracy na płycie CD do każdego egzemplarza (patrz regulamin JSA pkt. 7 praca w wersji elektronicznej ma formę jednolitego zwartego opracowania, zgodnego z zasadami określonymi przez Zarządzenie Rektora, o którym mowa w pkt 6 i zapisana jest na nośniku danych jako jeden plik). Rozmiar pliku z pracą dyplomową nie może przekroczyć 15 MB. Uwaga: koperty papierowe z płytami powinny być trwale przyklejone na 3 stronie okładki (wewnętrzna strona okładki na końcu pracy). Każda z płyt powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy. Zapotrzebowanie na wydruk dyplomu.
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 • kartę osiągnięć indywidualnych Studenta
 •  oświadczenie dotyczące udziału w badaniu pn. „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów” (oświadczenie dostępne jest w systemie informatycznym Uczelni – wirtualny dziekanat – w zakładce „moje dane”- przetwarzanie danych osobowych).

Osoby chcące wznowić studia w celu obrony pracy dyplomowej proszone są o kontakt z Dziekanatem WTD.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Pytania na egzamin dyplomowy (kierunek technologia drewna):

Pytania na egzamin dyplomowy (kierunek meblarstwo):

DO POBRANIA

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

WNIOSEK O UZNANIE ARTYKUŁU / ROZDZIAŁU W MONOGRAFII ZA PRACĘ DYPLOMOWĄ

OŚWIADCZENIE DO PRACY DYPLOMOWEJ W FORMIE  ARTYKUŁU NAUKOWEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

KARTA OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH STUDENTA

PODANIE O WYZNACZENIE TERMINU OBRONY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW BĘDĄCYCH NA OSTATNIM SEMESTRZE STUDIÓW

Zarządzenie nr 100 ws wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Okładka pracy inżynierskiej

Strona tytułowa pracy inżynierskiej

Okładka pracy magisterskiej

Strona tytułowa pracy magisterskiej