Jakość Kształcenia

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych materiałów dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK)
 funkcjonującego na naszym Wydziale oraz okresowego
sprawdzania zapisów, które ulegają naturalnym zamianom związanym z ewaluacją systemu. 

Elementy składające się na WSZiDJK (pliki do pobrania):

1. Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WTD

 

2.  Procedury

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

3.  Instrukcje

Nr 1 Weryfikacja ogólna lub szczegółowa efektów uczenia się

Nr 2 Postępowanie w przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem założonych efektów uczenia się
lub niepoprawności ich weryfikacji

Nr 3 Postępowanie w przypadku przedmiotu o wynikach znacząco odbiegających negatywnie od przeciętnych wyników
na danym roku i kierunku studiów

Nr 4 Postępowanie w przypadku stwierdzenia zbyt niewystarczającego poziomu pracy dyplomowej
        Formularz weryfikacji pracy dyplomowej

Nr 5 Karta z hospitacji zajęć dydaktycznych

Nr 6 Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących w SGGW oraz za czyny uchybiające godności studenta

Nr 7 Postępowanie w przypadku nieetycznego zachowania nauczyciela akademickiego

Nr 8 Karta informacyjna nawiązania kontaktu z przemysłem/współpracy międzynarodowej

Nr 9 Postępowanie w przypadku odwołania/przeniesienia zajęć dydaktycznych

Nr 10 Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych prowadzonych przez interesariusza zewnętrznego poza siedzibą Wydziału

Nr 11 Informacja dotycząca wizyty dydaktycznej interesariusza zewnętrznego

Nr 12

Nr 13 Ankieta oceny obsługi technicznej i administracyjnej

4. Harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia

 

5. STRATEGIA WTD 2014-2022

A. Strategia WTD i definicje
B. Słownik mierników 

 

6. Polityka i cele jakości kształcenia w SGGW

 

7. Skład osobowy Zespołu ds. Jakości Kształcenia

  • Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr Izabela Betlej

Skład zespołu ds. Jakości Kształcenia

  • dr inż. Izabela Burawska-Kupniewska
  • dr hab. inż. Agnieszka Jankowska
  • dr hab. Emilia Grzegorzewska
  • Krzysztof Zieliński (student kierunku: meblarstwo)
  • Mikołaj Sumionka (student kierunku: technologia drewna)

 

8. Raport z zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2019 / 2020

 

9. Okno Jakości – Ankieta

 

10. Schemat organizacyjny

 

11. Raport samooceny

Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

 

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020

Przypominam, że WSZiDJK obejmuje praktycznie wszystkie sfery funkcjonowania Wydziału (od rekrutacji poprzez
ocenę nauczycieli akademickich, pomoc socjalną, zasoby, aż po innowacje i benchmarking – tzw. ABECADŁO jakości kształcenia).

ABECADŁO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – materiały do pobrania:

A – rekrutacja

B – organizacja procesu kształcenia

C – uruchamianie kierunków i specjalności

D – opracowywanie programów studiów

E – opracowywanie przedmiotów

F – standardy kształcenia na podstawie KRK

 

Europejskie Ramy Kwalifikacji

 

Polska Rama Kwalifikacji

 

Uznawanie efektów uczenia się (RPL)

          

Od kompetencji do kwalifikacji

G – warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych

H – plan zajęć

I – organizacja zajęć dydaktycznych

J – prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

Dokumentacja z prowadzenia zajęć

 

Instrukcja – weryfikacja efektów kształcenia

K – warunki zaliczenia zajęć

L – warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe

M – warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków

N – praktyki i staże studenckie

O – prace dyplomowe

P – egzamin dyplomowy

Q – stypendia pomoc materialna

R – polityka informacyjna

S – monitorowanie losów absolwentów

T – ocena nauczycieli

 

Ankieta oceny nauczyciela akademickiego

 

Karta hospitacji

U – prowadzenie badań naukowych

V – zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia

X – budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym

 

http://platformapracodawcy.sggw.pl/

Y – etyka w kształceniu

 

Kodeks etyki

Z – innowacje i benchmarking

 

https://revisionesg.wordpress.com/

 

http://www.nauka.gov.pl/

 

http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/?p=516

http://www.projektpjzz.sggw.pl/

 

https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php

Wiele informacji o WSZiDJK znajduje się gablotach naprzeciwko Dziekanatu WTD (na pierwszym piętrze
– budynek nr 34).

Zachęcam również do odwiedzenia stron internetowych naszej Uczelni dotyczących jakości

kształcenia http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ oraz platformy Biura Karier i Monitorowania Losów
Absolwentów https://bk.sggw.pl/.

ARCHIWUM 

W dn. 13 grudnia w sali D-22 (bud. 6),w godz. 9:15-10:00 odbyło się czwarte spotkanie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym udział wzięli dziekani, prodziekani i koordynatorzy ds. jakości kształcenia z poszczególnych wydziałów. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na spotkaniu omówiono przebieg wizyt PKA na kierunkach: ogrodnictwa oraz Informatyki i Ekonometrii. Przedmiotem spotkania były także postępy prac nad wydziałowymi systemami jakości kształcenia.

W dn. 27 listopada w sali obrad Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (bud. 24), w godz. 9:00-14:00 odbyło się trzecie spotkanie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym udział wzięli dziekani, prodziekani i koordynatorzy ds. jakości kształcenia z poszczególnych wydziałów. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na spotkaniu omówiono zmiany w procedurach wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

W dn. 18 listopada w Auli 1, w bud. 33, w godz. 9:00-10:00 odbyło się drugie spotkanie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym udział wzięli dziekani, prodziekani i koordynatorzy ds. jakości kształcenia z poszczególnych wydziałów. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z dostosowaniem Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia do zmian na SGGW i nowych wymogów PKA.

W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, któremu przewodził Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na posiedzeniu omówiono propozycje zmian w zakresie Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW.

NOWY PORTAL BIURA MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW – 11 października 2017 r.

Informujemy, że został uruchomiony portal Biura Karier i Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową:
www.bk.sggw.pl

OGÓLNOPOLSKI RAPORT PT.: “EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW” – 11 października 2017 r.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany ogólnopolski raport pt.: “EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW”

www.absolwenci.nauka.gov.pl

Raport został stworzony w oparciu o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport dotyczy ekonomicznych aspektów sytuacji absolwentów uczelni wyższych i charakteryzuje go zbiorowość absolwentów wszystkich kierunków wszystkich uczelni.

Zmiana koordynatora jakości kształcenia – 13 września 2016 r. 

Wraz z nową kadencją (kadencją na lata akademickie 2016/17-2019/20) nastąpiły naturalne zmiany osobowe na różnych stanowiskach na naszym Wydziale. Zmiany te dotyczą również funkcji koordynatora ds. jakości kształcenia. Na nową kadencję został nim dr inż. Piotr Boruszewski, zastępując dra hab. inż. Pawła Kozakiewicza, prof. SGGW.

Rozwój obszaru jakości kształcenia w latach 2012-2016 – 30 czerwca 2016 r.  

W dniu 30 czerwca 2016 roku podczas otwartego posiedzenia Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia podsumowano rozwój obszaru jakości kształcenia w naszej Uczelni w mijającej kadencji. Synteza tego podsumowania znajduje się w załączonym numerze Biuletynu Informacyjnego Systemu jakości Kształcenia – EXCURSUS.

„ELA” rozpoczęła działanie  – 6 czerwca 2016 r.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych „ELA” został uruchomiony pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/. Podstawą systemu są raporty generowane automatycznie. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Z raportów tych możemy odwiedzić się o sytuacji  absolwentów różnych kierunków studiów i uczelni. Sposób prezentacji wyników (raporty są generowane według jednolitych wzorców) pozwala na szybkie porównywanie wyników między np., naszym kierunkiem „technologia drewna” a innymi kierunkami studiów. Zachęcam do lektury.

V edycja Plebiscytu „Mistrzowie edukacji” rozstrzygnięta – 21 maja 2016 r.

Podczas „Dni SGGW” i kulminacji obchodów 200-lecia naszej Uczelni została rozstrzygnięta V edycja Plebiscytu „MISTRZOWIE EDUKACJI” organizowanego przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW w Warszawie. W ramach ogólnouczelnianego głosowania studenci wybierali najlepszych prowadzących w czterech kategoriach: Mistrz Dydaktyki, Mistrz Kół Naukowych, Mistrz Osobowości i Mistrz Motywacji oraz przyznawali wyróżnienia w kategorii Wydziałowy Mistrz Edukacji a także po raz pierwszy w kategorii Mistrzowski Dziekanat. Wyniki tegorocznego plebiscytu okazały się bardzo korzystne dla naszego Wydziału:
– wydziałowym Mistrzem Edukacji został dr hab. inż. Mariusz Mamiński,
– Mistrzowskim Dziekanatem – Dziekanat Wydziału Technologii Drewna,
– a Mistrzem Nauczania dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW.