Jakość Kształcenia

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych materiałów dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK)
 funkcjonującego na naszym Wydziale oraz okresowego
sprawdzania zapisów, które ulegają naturalnym zamianom związanym z ewaluacją systemu. 

Elementy składające się na WSZiDJK (pliki do pobrania):

1. Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WTD

 

2.  Procedury

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

3.  Instrukcje

Nr 1 Weryfikacja ogólna lub szczegółowa efektów uczenia się

Nr 2 Postępowanie w przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem założonych efektów uczenia się lub niepoprawności ich weryfikacji

Nr 3 Postępowanie w przypadku przedmiotu o wynikach znacząco odbiegających negatywnie od przeciętnych wyników na danym roku i kierunku studiów

Nr 4 Postępowanie w przypadku stwierdzenia zbyt niewystarczającego poziomu pracy dyplomowej. Formularz weryfikacji pracy dyplomowej

Nr 5 Karta z hospitacji zajęć dydaktycznych

Nr 6 Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących w SGGW oraz za czyny uchybiające godności studenta

Nr 7 Postępowanie w przypadku nieetycznego zachowania nauczyciela akademickiego

Nr 8 Karta informacyjna nawiązania kontaktu z przemysłem/współpracy międzynarodowej

Nr 9 Postępowanie w przypadku odwołania/przeniesienia zajęć dydaktycznych

Nr 10 Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych prowadzonych przez interesariusza zewnętrznego poza siedzibą Wydziału

Nr 11 Informacja dotycząca wizyty dydaktycznej interesariusza zewnętrznego

Nr 12 Zarządzanie procesem dydaktycznym

Nr 13 Ankieta oceny obsługi technicznej i administracyjnej

Nr 14 Przegląd zasobów do prowadzenia działalności dydaktycznej WTD

Nr 15 Notatka ze spotkania

Nr 16 Karta hospitacji praktyk zawodowych

4. Harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia

5. STRATEGIA WTD do 2030 roku

Strategia WTD i definicje

 

6. Polityka i cele jakości kształcenia w SGGW

 

7. Skład osobowy Zespołu ds. Jakości Kształcenia

  • Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr Izabela Betlej

Skład zespołu ds. Jakości Kształcenia:

  • dr inż. Izabela Burawska-Kupniewska
  • dr hab. inż. Agnieszka Jankowska
  • dr hab. Emilia Grzegorzewska
  • Michał Kluk (student kierunku: meblarstwo)
  • Jan Wesołowski (student kierunku: technologia drewna)
  •  

8. Raport z zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia

a) rok akademicki 2021/2022

kierunek Technologia Drewna

kierunek Meblarstwo

 

b)  rok akademicki 2020 / 2021

9. Okno Jakości – Ankieta

10. Schemat organizacyjny

 

 

11. Raport samooceny

A. Technologia drewna

B. Meblarstwo

 

 

studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021

Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020

Ocena studencka zajęć dydaktycznych

 

 

12. Cele WTD na rok 2023-2024