PODYPLOMOWE STUDIA KONSERWACJI DREWNA

 
UWAGA !!! REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 PAŹDZIERNIKA !!!

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 18.07.2022 rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2022/2023.

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez system rekrutacyjny – https://rekrutacja.sggw.edu.pl

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy przewodnik przedstawiający kolejne kroki do wykonania w systemie – link do przewodnika

 

 

Program studiów

Celem Podyplomowych studiów konserwacji drewna jest nabycie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz wiedzy technicznej z elementami wiedzy przyrodniczej pod kątem praktycznego jej wykorzystania w konserwacji mebli i drewnianych konstrukcji zabytkowych.

Podyplomowe studia konserwacji drewna zapewniają wiedzę dotyczącą: rozpoznawania gatunków drewna, sposobów obróbki drewna, konstrukcji i zdobnictwa mebli oraz architektury drewnianej, kryteriów identyfikacji zabytków drewnianych, metod konserwacji zabytków, konserwacja drewna w budownictwie.

Program nauczania jest tak skonstruowany aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, nie mające żadnego przygotowania, jak również osoby doświadczone, lecz chcące uporządkować i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

Ważną część programu studiów stanowią wykłady teoretyczne dające podstawową wiedzę dotycząca budowy i właściwości drewna, szkodników drewna i sposobów jego zabezpieczania, historii konstrukcji drewnianych mebli oraz architektury i budownictwa drewnianego, technik zdobniczych mebli i materiałów niedrzewnych w zabytkach, a także konserwacji drewna, konieczną do zrozumienia drewna jako surowca i materiału. Dwie trzecie godzin zajęc dydaktycznych w programie studiów przeznaczone jest na ćwiczenia praktyczne dotyczące konserwatorskich napraw konstrukcji, dekoracji i powłok wykończeniowych mebli.

Czas trwania studiów:dwa semestry (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.)

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 212 godziny dydaktyczne (106 godzin w I semestrze
i 106 godzin w II semestrze).

Zajęcia na Podyplomowych studiach konserwacji drewna prowadzą pracownicy Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Szkuki PAN, Państwowego Muzeum Archeologicznego, Muzeum Narodowego
w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie.

Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym. Planowane rozpoczęcie zajęć – połowa października 2022 roku.

Przedmiot

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia

(godz.)

Razem

Semestr I

Anatomia i patologia drewna

6

4

10

Dzieje budownictwa i architektury drewnianej

12

12

Historia mebli z elementami konstrukcji

12

12

24

Mikroklimat a drewno

6

6

Ochrona i konserwacja drewna

6

6

12

Ochrona konstrukcji drewnianych

6

6

Podstawowe wiadomości o stylach

6

6

Techniki zdobnicze mebli I

6

24

30

Semestr II

Konserwacja i restauracja mebli

6

48

54

Materiały niedrzewne w zabytkach

3

3

6

Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Rysunek meblowy z zastosowaniem technik komputerowych

12

12

Seminarium dyplomowe

10

10

Techniki zdobnicze mebli II

24

24

Razem

69

143

212

Szczegółowe warunki rekrutacji

Wymagania formalne

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Zajęcia są odpłatne i trwają przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele.

Opłaty i terminy

Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty kwoty za całe studia lub rozłożenia opłaty na dwie raty.

Wpisowe:
200 PLN – opłata wymagana przy składaniu dokumentów

Czesne – opłata jednorazowa:
4500 PLN – uiszczana do dnia 30.09.2022 r.

Czesne – opłata w ratach (dwie wpłaty semestralne):
2350 PLN – uiszczana do dnia 30.09.2022 r.

2350 PLN – uiszczana do dnia 15.02.2023 r.

Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy dostarczyć w trakcie rekrutacji.

Potwierdzenie opłat czesnego należy dostarczyć do Sekretariatu Studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.

W przypadku, gdy Nabywcą jest firma Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe.

 

 

 

Dane do przelewu

SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Numer konta bankowego:
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

tytułem: 507-10-060100-U00164-99 Imię i Nazwisko uczestnika

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez system rekrutacyjny – https://rekrutacja.sggw.edu.pl

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy przewodnik przedstawiający kolejne kroki do wykonania w systemie – link do przewodnika

 

 

 

 

 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych – Dz. U. Nr 103, poz.472) poświadczające ukończone studia podyplomowe.

 

Informację o przyjęciu na studia Kandydaci otrzymują niezwłocznie po zamknięciu listy przyjętych do końca terminu rekrutacji.

 

 

 

Zobacz więcej: